کلیدواژه‌ها = حکم الزامی ـ حکم غیر الزامی
عهده‌دار وظایف مکلفین نسبت به منطقة الفراغ

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 79-104

عبدالمجید قائدی لامردی