کلیدواژه‌ها = کارآمدی نظام سیاسی
الگویابی حکمرانی متعالی برای ارتقای اقتدار ملی در حکمرانی‌های اسلامی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 107-134

بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ محسن عابدی‌درچه


ماهیّت و ویژگی های فقه حکومتی

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 5-26

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده