کلیدواژه‌ها = زکات
جلوه‌های زکات در عرصه‌ حقوق اساسی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 133-158

میثم نعمتی


واکاوی ولایت بر اموال زکوی با تأکید بر مبانی فقهی امام خمینی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 33-62

زینب مشکانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم


تألیف قلوب؛ مفهوم، قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر

دوره 21، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-52

سیدمصطفی میرمحمدی؛ محمدحسین شریفی