نویسنده = سید محمد مهدی احمدی
بررسی فقهی راه کارهای افزایش سرمایه اجتماعی در حکومت اسلامی

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 163-189

مریم بیدخام؛ سید محمد مهدی احمدی؛ احمد مرادخانی