نویسنده = جواد حبیبی تبار
قاعده اختیار ولی امر در عفو مجازات‌های حدی

دوره 24، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 5-34

حمیدرضا مهاجر؛ جواد حبیبی تبار