نویسنده = قاسم شبان نیاء رکن آبادی
تحلیل جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 5-26

قاسم شبان نیاء رکن آبادی


بررسی ادلة فقهی مصونیت دیپلماتیک در کشور اسلامی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 147-172

قاسم شبان نیاء رکن آبادی


تبیین فقهی تابعیت ملی با تأکید بر انگاره حکومت‏ محوری اسلام و احکام اسلامی

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 5-34

عباسعلی مشکانی؛ ابوالقاسم علیدوست؛ قاسم شبان نیاء رکن آبادی


کاربست مذاکره در دیپلماسی کشور اسلامی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 5-26

قاسم شبان نیاء رکن آبادی