نویسنده = محسن ملک افضلی اردکانی
بررسی فقهی اختیار حاکم اسلامی در اجرای احکام متزاحم

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 5-32

سید علی صمیمی؛ محسن ملک افضلی اردکانی؛ مصطفی جعفرپیشه فرد


مشروعیت هم‎کاری فقها با حکومت های عرفی در حوزه مرافعات قضایی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 27-54

محسن ملک افضلی اردکانی؛ آصف احمدی؛ مجتبی ملک افضلی اردکانی