نویسنده = علی قاسمی
معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 83-106

سیده معصومه موسوی؛ رحیم دهقان؛ علی قاسمی