نویسنده = سید محمد حسین رئیس زاده
بررسی و نقد جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در منابع فقهی شیعه

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 33-58

سید محمد حسین رئیس زاده؛ سیدعلی رضایی موسوی