دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 100، تابستان 1400، صفحه 1-196 
3. قاعده‌انگاری حفظ ثغور مسلمانان در حکومت اسلامی

صفحه 47-72

طاها زرگریان؛ احسان شهسوار؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی