دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 98، زمستان 1399، صفحه 1-216 
2. مشروعیت هم‎کاری فقها با حکومت های عرفی در حوزه مرافعات قضایی

صفحه 27-54

محسن ملک افضلی اردکانی؛ آصف احمدی؛ مجتبی ملک افضلی اردکانی


3. امکان‎سنجی مشروعیت قضاوت تحکیمی در حکومت اسلامی در زمان غیبت

صفحه 55-84

علی محمد حکیمیان؛ حسین هوشمند فیروزآبادی؛ مهدی چگینی