دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 90، زمستان 1397، صفحه 1-208 
2. جایگاه اذن ولی فقیه در جهاد

صفحه 31-58

مهدی ربانی؛ سیدابراهیم حسینی