دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 85، زمستان 1396، صفحه 1-200 
6. مشروعیت سیاسی در احادیث کافی

صفحه 129-150

نجف لک‎زایی؛ محمدعلی محمودی قهساره