دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 77، پاییز 1394، صفحه 1-200 
1. ماهیت فقه سیاسی

صفحه 5-28

مهدی طاهری؛ سعید صفی شلمزاری