نویسنده = سیفی، عبدالمجید
1. اصل تألیف قلوب؛ مبانی فقهی و نقش آن در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 4، بهار 1396، صفحه 83-110

میثم خزائی؛ عبدالمجید سیفی؛ محمدعلی لیالی


شماره‌های پیشین نشریه