نویسنده = حضوری، مصطفی
1. نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 59-86

ولی رستمی؛ میلاد قطبی؛ مصطفی حضوری


شماره‌های پیشین نشریه