نویسنده = میرجعفری میاندهی، سیدمحمدجواد
1. بنیادهای هستی‌شناختی حکومت دینی (بر اساس نظام حکمت صدرایی)

دوره 23، شماره 3، بهار 1398، صفحه 145-166

سیدمحمدجواد میرجعفری میاندهی؛ احمد حسین شریفی


شماره‌های پیشین نشریه