نویسنده = رضایی راد، عبدالحسین
1. جایگاه اموال متروکه در فقه حکومتی اسلام

دوره 23، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 117-144

عبدالحسین رضایی راد


شماره‌های پیشین نشریه