فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی (RCIPT) - شماره جاری