کلیدواژه‌ها = عرف
ظرفیت سنجی منابع فقهی در استنباط گزاره های فقه سیاسی

دوره 24، شماره 3، آبان 1398، صفحه 69-92

سعید صفی شلمزاری؛ مهدی طاهری


معیارها و مصادیق ثابت و متغیر در اندیشة شهید مطهری

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 129-154

سیامک بهارلوئی؛ مسعود راعی دهقی