کلیدواژه‌ها = قرارداد اجتماعی
بررسی تطبیقی مبنای شهروندی در فلسفه سیاسی (کلاسیک، مدرن و اسلامی)

دوره 21، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 115-142

محمدحسین خلوصی؛ محمد جواد نوروزی