کلیدواژه‌ها = امامت
مشروعیت سیاسی در احادیث کافی

دوره 22، شماره 3، دی 1396، صفحه 129-150

نجف لک‎زایی؛ محمدعلی محمودی قهساره


نقد و بررسی استنادات محمد عماره دربارۀ «مشروعیت سیاسی انتخاب»

دوره 21، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 173-197

صفدر الهی راد؛ سیدابوالقاسم کاظمی شیخ شبانی