کلیدواژه‌ها = حکمت متعالیه
بنیادهای هستی‌شناختی حکومت دینی (بر اساس نظام حکمت صدرایی)

دوره 23، شماره 3، آبان 1397، صفحه 145-166

سیدمحمدجواد میرجعفری میاندهی؛ احمد حسین شریفی