کلیدواژه‌ها = مصونیت دیپلماتیک
بررسی ادلة فقهی مصونیت دیپلماتیک در کشور اسلامی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 147-172

قاسم شبان نیاء رکن آبادی