کلیدواژه‌ها = نظارت
تحلیل جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 5-26

قاسم شبان نیاء رکن آبادی


واکاوی نظارت حاکمیت در مسأله کارگزاران و حریم خصوصی

دوره 23، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 5-30

عباس کعبی؛ حسین زروندی زروندی


نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 59-86

ولی رستمی؛ میلاد قطبی؛ مصطفی حضوری