کلیدواژه‌ها = مقابله به مثل پیشگیرانه
بررسی حدود مقابله به مثل حکومت اسلامی بر اساس آیات قرآن

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 99-128

حسین هوشمند؛ حسین جاور