کلیدواژه‌ها = گزاره سیاسی
سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه

دوره 21، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 55-82

مهدی طاهری؛ رسول حکمی شلمزاری