کلیدواژه‌ها = مشروعیت حکومت امیر مؤمنان علی
واکاوی نسبت مشروعیت و بیعت در حکومت علوی

دوره 23، شماره 3، آبان 1397، صفحه 65-94

تقی محدر؛ محمدجواد یاوری سرتختی