نویسنده = سید علی صمیمی
بررسی فقهی اختیار حاکم اسلامی در اجرای احکام متزاحم

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 5-32

سید علی صمیمی؛ محسن ملک افضلی اردکانی؛ مصطفی جعفرپیشه فرد