نویسنده = ������������ ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جایگاه «اصل آزادی» در عدالت اجتماعی با روی کرد اسلامی

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 101-126

حسن اسمعیل پور نیازی