نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت فقه سیاسی در گسترش و تعمیق مرزهای راهبردی دولت اسلامی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 85-110

حسین حمزه؛ مهدی طاهری