نویسنده = حسین جاور
مسؤولیت‌ مدنی دولت در قبال رفتار زیان بار حاکمیتی

دوره 25، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 141-169

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسین جاور؛ طاها زرگریان


بررسی حدود مقابله به مثل حکومت اسلامی بر اساس آیات قرآن

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 99-128

حسین هوشمند؛ حسین جاور