نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی استنادات محمد عماره دربارۀ «مشروعیت سیاسی انتخاب»

دوره 21، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 173-197

صفدر الهی راد؛ سیدابوالقاسم کاظمی شیخ شبانی