نویسنده = مجید چهری
تحلیلی بر ساختار و آسیب شناسی جامعه نبوی

دوره 21، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 87-114

عبدالکریم بهجت‎پور؛ مجید چهری