نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی و اصول تصدی مناصب سیاسی ـ اجتماعی زنان

دوره 22، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 161-181

حسین جوان آراسته؛ انسیه فراهانی