نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی جریمه مالی در فقه امامیه و فقه اهل سنت

دوره 22، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 87-116

ضامن‎علی حبیبی