نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی کارگزاران حکومت اسلامی

دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 131-154

محسن منطقی؛ محمد علیزاده