نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. استلزامات نصب الهی حاکم در «فقه سیاسی شیعه»

دوره 21، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 5-32

حسین رجبی؛ مجید رجبی


2. چیستی فتنه تکفیر و حکم فقهی آن

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 99-122

حسین رجبی