نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نسبت مشروعیت و بیعت در حکومت علوی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-94

تقی محدر؛ محمدجواد یاوری سرتختی