نویسنده = شبان نیاء رکن آبادی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. کاربست مذاکره در دیپلماسی کشور اسلامی

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-26

قاسم شبان نیاء رکن آبادی