نویسنده = محسن ملک افضلی اردکانی
مشروعیت هم‎کاری فقها با حکومت های عرفی در حوزه مرافعات قضایی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 27-54

محسن ملک افضلی اردکانی؛ آصف احمدی؛ مجتبی ملک افضلی اردکانی