نویسنده = محمد جواد نوروزی
بررسی تطبیقی مبنای شهروندی در فلسفه سیاسی (کلاسیک، مدرن و اسلامی)

دوره 21، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 115-142

محمدحسین خلوصی؛ محمد جواد نوروزی


رویکردی مقایسه ای به اندیشه سیاسی «محقق‌کرکی» و «آگوستین»

دوره 21، شماره 2، دی 1395، صفحه 113-138

محمد جواد نوروزی؛ میثم نعمتی