نویسنده = سعید صفی شلمزاری
ظرفیت سنجی منابع فقهی در استنباط گزاره های فقه سیاسی

دوره 24، شماره 3، آبان 1398، صفحه 69-92

سعید صفی شلمزاری؛ مهدی طاهری


ماهیت فقه سیاسی

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 5-28

مهدی طاهری؛ سعید صفی شلمزاری