نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نظام وارة حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 49-70

ابراهیم موسی زاده