نویسنده = اردوان ارژنگ
قاعدة فقهی «کـلُ امـارةٍ اَمـانةٌ»

دوره 22، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 5-32

اردوان ارژنگ؛ مرتضی مطهری فرد